منو دسترسی

دستاوردی برای جلوگیری از قطع برق در زمان زلزله

1400/02/15 در ساعت 10:56:00

ایسنا/کرمانشاه دو تن از اعضای هیأت علمی دانشگاه رازی کرمانشاه در قالب طرحی تحقیقاتی به ارزیابی آسیب پذیری لرزه‌ای تجهیزات پست‌های انتقال برق آسیب دیده شهرستان سرپل ذهاب در زلزله آبان 1396 و ارائه راهکارهایی برای بهسازی آنها خبر پرداختند.

دستاوردی برای جلوگیری از قطع برق در زمان زلزله

ایسنا/کرمانشاه دو تن از اعضای هیأت علمی دانشگاه رازی کرمانشاه در قالب طرحی تحقیقاتی به ارزیابی آسیب پذیری لرزه‌ای تجهیزات پست‌های انتقال برق آسیب دیده شهرستان سرپل ذهاب در زلزله آبان 1396 و ارائه راهکارهایی برای بهسازی آنها خبر پرداختند.

دکتر مهنوش بیگلری عضو هیات علمی دانشگاه رازی که به همراه دکتر ایمان عشایری از اعضای هیات علمی گرایش مهندسی زلزله گروه عمران دانشکده فنی مهندسی دانشگاه رازی این طرح تحقیقاتی را انجام داده، در گفت و گو با ایسنا، اظهار کرد: با پیاده سازی دستاوردهای این طرح پژوهشی، سه پست انتقال برق شهرستان سرپل ذهاب که در زلزله سال 1396 به شدت آسیب دیده بودند، بهسازی می شوند و تجهیزات ارزشمند این پست‌ها در زمین لرزه های احتمالی آتی ایمن خواهند ماند.

بیگلری با اشاره به اهمیت خدمت رسانی بی وقفه شبکه برق رسانی در ساعات ابتدایی امداد و نجات پس از وقوع زمین لرزه و ارزشمندی تجهیزات برقی از لحاظ اقتصادی، گفت: طرح تحقیقاتی انجام شده طرحی بسیار حائز اهمیت و تأثیرگذار در حفظ جان افراد، صرفه جویی اقتصادی و کاهش خطرپذیری لرزه ای این تأسیسات است.

وی تاکید کرد: راهکارهای ارائه شده در این طرح تحقیقاتی، اقتصادی و مطابق امکانات و دانش فنی در دسترس هستند که به همراه نقشه های دقیق و اجرایی و راهکار عملی جهت پیاده سازی سریع آن را در اختیار شرکت برق منطقه ای غرب قرار داده ایم.

این عضو هیات علمی گروه مهندسی زلزله گروه عمران دانشکده فنی مهندسی دانشگاه رازی اضافه کرد: مطالعه و ارائه راهکارهای بهسازی لرزه ای برای اجزاء شبکه برق رسانی پیش از وقوع زمین لرزه برای بسیاری از پست های برق در ایران لازم و ضروری است و می تواند راهکاری عملی و در دسترس برای کاهش خطرپذیری شریانهای حیاتی باشد.

 دکتر عشایری نیز با بیان اینکه ارزیابی های انجام شده با مطالعه دقیق ساختگاه هر پست و تعیین شتابنگاشتهای محتمل برای هر پست انجام شده، عنوان کرد: در این طرح، رفتار لرزه ای هریک از تجهیزات انتقال برق با مدلسازی دقیق این تجهیزات، انجام تحلیل های دینامیکی و درستی آزمایی نتایج با رخدادهای زمین لرزه واقعی و پیش بینی رفتار هر تجهیز تحت زلزله های آتی متناسب با لرزه خیزی و شرایط ساختگاهی منطقه صورت گرفته است.

نظر جدید
0%

سبد خرید